Povinné informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k formacím
Zásady k zajištění postupu na MěÚ Napajedla při poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název
Město Napajedla – Městský úřad Napajedla

2. Důvod a způsob založení
Město Napajedla je obcí, která postavení města získala v r. 1889 dekretem Františka Josefa I.. Právní poměry města Napajedla stejně jako dalších obcí v České republice jsou v současné době upraveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších změn, ale i dalšími předpisy práva soukromého (obchodní zákoník, občanský zákoník aj.) a práva veřejného ( správní řád, speciální správně-právní předpisy, aj.). Příslušné právní předpisy stanovují základní principy postavení obcí a podmínky jejich činnosti.

Město Napajedla je

  • právnickou osobou ( jednotkou územní samosprávy)
  • územním samosprávním celkem
  • subjektem veřejné správy

Činnost a úkoly města zahrnujeme buď do oblasti samostatné působnosti nebo do oblasti přenesené působnosti. Záležitosti patřící do samostatné působnosti město spravuje samostatně, přičemž je povinno řídit se zákony a právními předpisy, které vydají ústřední správní orgány k provedení zákonů. Typickou činností patřící do samostatné působnosti je ustavování orgánů a hospodaření s majetkem města. V oblasti přenesené působnosti vykonává město státní správu, kterou mu stát zákonem svěřil. Výkon státní správy vykonává Městský úřad Napajedla ( jako pověřený obecní úřad v územním obvodu pro obce Napajedla, Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Žlutava). Rovněž v tomto případě musí městský úřad respektovat zákony a ostatní právní předpisy, a také usnesení vlády a směrnice ústředních správních orgánů.

3. Organizační struktura
Organizační struktura - schéma

Starostka: Ing. Irena Brabcová
Místostarosta: Zbyněk Ohnoutek
Zastupitelstvo města
Výbory
Komise

Tajemnice: Ing. Bc. Zdeňka Sukupová
Městský úřad
Společnosti a organizace města

4. Kontaktní spojení
Adresa: Masarykovo náměstí 89, 763 61  Napajedla

Adresy úřadoven:
Masarykovo náměstí 87, 763 61  Napajedla ( stavební úřad, sociální odbor, přestupkové oddělení)
Masarykovo náměstí 89, 763 61  Napajedla ( ostatní oddělení MěÚ)

Úřední hodiny

Telefon: +420 577 100 911

Telefonní seznam
Fax: +420 577 100 965
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Internet: http://www.napajedla.cz/
ID schránky: rmzbckn

5. Bankovní spojení
Česká spořitelna, a. s. , pobočka Napajedla,
č. ú. 27-1409287339/0800

6. IČ
00284220

7. DIČ
CZ00284220

8. Rozpočet města
Městský úřad - rozpočet

9. Žádosti o informace
Zásady k zajištění postupu na MěÚ Napajedla při poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ke stažení zde

10. Příjem žádostí a dalších podání
Městský úřad - kontaktní informace

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí odborů oddělení městského úřadu

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí ve správním řízení (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění) je odvolání. Odvolání se podává u odboru MěÚ, které rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 15 dní. O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán. Ve vydaných správních rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Proti rozhodnutím či jiným opatřením odborů MěÚ učiněných mimo správní řízení nelze podat řádný opravný prostředek, ale může být učiněno podání adresované starostovi či radě města k projednání.

Proti rozhodnutí orgánů města
Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí starosty či rady města ve správním řízení (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění) je odvolání. Odvolání se podává, resp. je adresováno tomu, kdo rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 15 dní. O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán. Ve vydaných správních rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Proti rozhodnutím či jiným opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti , která jsou v rozporu se zákony, lze kdykoli podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí či opatření příslušnému pověřenému úřadu s rozšířenou působností (tzn. MěÚ Otrokovice).

12. Formuláře
Městský úřad - formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Portál veřejné správy ČR - životní situace

14. Nejdůležitější předpisy
Veškeré právní předpisy jsou k nahlédnutí v úřední době na Městském úřadě Napajedla, Masarykovo náměstí 89, sekretariát, I. poschodí, dveře č. 205.
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn
zákon ČNR č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn
zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn
zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších změn
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších změn
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn
zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn
obecně závazné vyhlášky a nařízení města

15. Směrnice a sazebník úhrad za poskytování informací
ke stažení ZDE

16. Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic
ke stažení ZDE

17. Výroční zprávy

Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
Městský úřad - hodnocení činnosti
Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
 

18. Organizace
Organizace města

19.
Poskytované informace v roce 2015

20.
Poskytované informace v roce 2016

21.
Poskytované informace v roce 2017

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2017 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti
Realizace rotate Rotate